Jeśli jesteś osobą zarejestrowaną w akcji wpisz:
Login Hasło
Zarejestrowano: 361 osób
Nagrody w całej akcji:
szacowana wartość: 11041.00 zł
ilość nagród: 66
szczegóły

Sponsorzy akcji:

Chcesz dołączyć do grona sponsorów, wspomóc rozwój kultury fizycznej w regionie?
Skontaktuj się z głównym organizatorem naszej akcji.
Na pewno wszyscy uczestnicy i widzowie będą wdzięczni.

Szkoła Nauki Pływania Rybka Pływanie nurkowanie nauka pływania

Pływalnia Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Dobromiejskie Towarzystwo Pływackie

Kompleks Sportowo-Rekreacyjny w Gołdapi

Olsztyn Aktywnie!


Plakaty do ściągnięcia
Warmia i Mazury Pływają Olsztyn Pływa

Archiwum akcji
- I edycja

- II edycja
- III edycja
- IV edycja
- VI edycja

Regulamin edycji akcji „Warmia i Mazury Pływają” 2018 - 2019

Regulamin edycji 2018 - 2019 akcji
„Warmia i Mazury Pływają”

§ 1

Głównym Organizatorem zawodów jest: PW RYBKA Leszek Ołdakowski (Szkoła Nauki Pływania "RYBKA"). Organizatorami regionalnymi są jednostki samorządu terytorialnego, firmy i organizacje zwanymi dalej Organizatorem Regionalnym, z którymi Główny Organizator zawarł umowę o organizację zawodów.

§ 2

1. Celem zawodów jest:

 • Kontynuowanie cyklu amatorskich zawodów o charakterze sportowo-rekreacyjnym
 • Popularyzacja pływania i turystyki wodnej w regionie.
 • Promowanie regionalnych obiektów  i miejscowości popularyzujących pływanie.
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji mieszkańców regionu.
 • Rozpoczęcie nowych trendów w organizacji imprez pływackich w regionie

§ 3

W na przełomie 2018 - 2019 r. będą rozgrywane zawody. Składać się będą z 8 eliminacji rozgrywanych w terminie pierwszej(świeta, ferie oraz długie weekendy mogą powodować przesunięcie na drugie) soboty danego miesiąca w okresie październik 2018 – maj 2019 w dniach 06.10.2018, 10.11.2018, 01.12.2018, 05.01.2019, 09.02.2019, 02.03.2019, 06.04.2019, 11.05.2019 w basenach zgłoszonych do akcji (Dobre Miasto, Gołdap, Olsztyn, Braniewo). Główny Organizator zastrzega możliwość zmiany ilości obiektów przystępujących do akcji. Finał akcji odbędzie się w terminie 1 czerwca 2019, podczas którego uczestnicy będą rywalizować o Puchar Marszałka Województwa Wamińsko-Mazurskiego, który to jest patronem całej akcji. Finał zostanie rozegrany w Olsztynie.

§ 4

1. Warunki uczestnictwa

W zawodach uczestniczyć mogą osoby, które nie posiadają licencji zawodniczej Polskiego Związku Pływackiego lub jego odpowiednika za granicą, lub nie posiadały jej w okresie nie krótszym niż 2 lata.

2. Dyskwalifikacje

Uczestnicy z odnotowanym startem, u których zostanie udowodnione posiadanie licencji zawodniczej Polskiego Związku Pływackiego(PZP) lub jego odpowiednika za granicą, lub posiadały ją w okresie krótszym niż 2 lata, zostają zdyskwalifikowane do końca danej akcji i w okresie 2 lat po danej edycji licząc od daty zawodów finałowych. Uczestnik w wypadku dyskwalifikacji ponosi dodatkowe koszty związane ze startem swojej osoby w zawodach oraz nie otrzymuje zwrotu kosztów startów poniesionych przez uczestnika do momentu wykrycia przyczyny dyskwalifikacji. Osoby, które otrzymały w trakcie trwania akcji licencję PZP zostaną zdyskwalifikowane w przypadku startu po dacie otrzymania licencji. Osoby posiadajace licencję ale nie startujące, z odnotowanym startem biorą udział w losowaniu nagród w finale dla osób startujących w eliminacjach.

§ 5

1. Komisja sędziowska:


Komisja sędziowska jest ustalana w porozumieniu z Głównym Organizatorem. Sędzia główny zawodów jest jedyną osobą interpretującą wyniki w sprawach spornych. Sprawy sporne są rozpatrywane jedynie w dniu zawodów.

2. Styl, dystanse:

Przyjmuje się, że zawody rozgrywane będą na krytych basenach. Wyścigi we wszystkich kategoriach wiekowych odbywać się będą na dystansie dwóch długości basenu nie mniej jednak niż 50 metrów, z wyjątkiem kategorii 0-6 lat (12,5 m lub jednej szerokości basenu, w finale będzie to długość 25m)oraz kategorii 7-9 lat i 10-12 lat, które płyną dystans 25 m lub jednej długości basenu. Klasyfikacja rodzinna liczona będzie wśród uczestników z danej rodziny w danej edycji akcji. W zawodach obowiązywać będzie system wyścigów seriami na czas. Dopuszczalny jest ręczny pomiar czasu. Przyjmuje się, że zawody będą rozgrywane w stylu dowolnym, co w tym przypadku oznacza każdy ze znanych stylów, czyli może to być kraul, styl klasyczny, styl grzbietowy, delfin lub motylek. Zawodnicy w trakcie dystansu zobowiązani są do samodzielnego pokonania dystansu bez opieki dodatkowej osoby (bezpośredniego kontaktu od startu do mety) w wodzie. Zawodnicy mogą rozpoczynać start od skoku do wody ze słupka, z brzegu lub ze startu z wody przy ścianie basenu. Zawodnik ma prawo do używania rękawków, deski pływackiej lub makaronu do pokonania dystansu. Zawodnik (uczestnik) jest zobowiązany do stawienia się w serii do której został przydzielony w terminie określonym przez organizatora zawodów, w innym przypadku jego start nie zostaje sklasyfikowany (koszty związane ze startem nie zostają zwrócone).

3. Kategorie wiekowe i dystanse:

Przyjmujemy następujące kategorie wiekowe, z dodatkowym podziałem kobiety – mężczyźni, przy czym wiek liczymy rocznikowo:

 1. 6 lat i poniżej – 12,5 m lub 1 szerokość basenu (w finale 25 m)
 2. 7-9 lat – 25 m lub 1 długości basenu
 3. 10-12 lat – 25 m lub 1 długości basenu
 4. 13-14 lat – 50 m lub 2 długości basenu
 5. 15-16 lat – 50 m lub 2 długości basenu
 6. 17-19 lat – 50 m lub 2 długości basenu
 7. 20-29 lat – 50 m lub 2 długości basenu
 8. 30-39 lat – 50 m lub 2 długości basenu
 9. 40-49 lat – 50 m lub 2 długości basenu
 10. 50-59 lat – 50 m lub 2 długości basenu
 11. 60 lat i powyżej – 50 m lub 2 długości basenu

Przyjmuje się, iż rok urodzenia odejmując rok w dniu zawodów daje kategorię wiekową uczestnika.
Dopuszczony jest start kobiet i mężczyzn w jednej serii.
Dopuszczony jest start różnych kategorii w jednej serii w wypadku zbyt małej liczby chętnych lub ilości osób przewyższających wielokrotność ilości torów.

4. Punktacja:

Przyjmuje się, iż pierwsze miejsce zajmuje osoba z najkrótszym czasem w danej kategorii.
Za zajęcie miejsc odpowiednio przyznaje się punkty:
Miejsce 1 – 20 pkt.
Miejsce 2 – 18 pkt.
Miejsce 3 – 15 pkt.
Miejsce 4 – 12 pkt.
Miejsce 5 – 11 pkt.
Miejsce 6 – 10 pkt.
Miejsce 7 – 9 pkt.
Miejsce 8 – 8 pkt.
Miejsce 9 – 7 pkt.
Miejsce 10 – 6 pkt.
Miejsce 11 – 5 pkt.
Miejsce 12 – 4 pkt.
Miejsce 13 – 3 pkt.
Miejsce 14 – 2 pkt.
Miejsce 15 – 1 pkt.

5. Klasyfikacja rodzinna

Kapitan Rodziny zgłasza (po wcześniejszym zarejestrowaniu formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.warmiaimazury.plywaja.pl, i otrzymaniu numeru startowego) Rodzinę. Uczestnicy Rodziny biorący udział w klasyfikacji rodzinnej w zawodach podczas rejestracji wybierają zgłoszoną wcześniej przez kapitana Rodzinę.
O kolejności w tej klasyfikacji decydować będą punkty zebrane w czasie wszystkich eliminacji przez uczestników zgłoszonych Rodzin. Do punktacji przyjmuje się 3 (trzy) najlepsze wyniki przedstawicieli Rodzin w całym cyklu. Główny Organizator określa, iż Rodzina to osoby legitymujące się dokumentem tożsamości z tym samym adresem. Organizator ma prawo przed dopuszczeniem do startu oraz wręczeniem nagrody w klasyfikacji rodzinnej do wylegitymowania osób z rodziny (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna, dla dzieci z kategorii pierwszej dopuszczalne jest oświadczenie rodzica).  Dla osób posiadających dwa numery startowe nie sumuje się wyników dwóch różnych numerów startowych osoby.

Po zakończonych eliminacjach, w dniu rozgrywanego finału, rodziny z miejsc 1-8 będą brały udział w sztafecie decydującej o ostatecznej kolejności w danej klasyfikacji. Sztafeta będzie rozgrywana na zasadzie 1X25m+2X50m. W sztafecie biorą udział uczestnicy brani pod uwagę w punktacji rodzinnej. W przypadku startu w sztafecie osoby niebiorącej udziału w eliminacjach rodzina zostaje zdyskwalifikowana.
Rodziny z miejsc 1-3 otrzymują Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz dyplomy za uzyskane miejsce w klasyfikacji rodzinnej w akcji "Warmia i Mazury Pływają" podczas zawodów finałowych.

 

6. Klasyfikacja szkolna

Za Szkołę przyjmuje się przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę zawodową, liceum, technikum, lub  szkołę wyższą. O wynikach w tej klasyfikacji decydować będą punkty uzyskane przez 15 najlepszych uczestników danej jednostki we wszystkich eliminacjach. Dane punkty są przyznawane do ogólnej klasyfikacji Szkół. Dla osób posiadających dwa numery startowe nie sumuje się wyników dwóch różnych numerów startowych osoby.

Po zakończonych eliminacjach, w dniu rozgrywanego finału, szkoły z podziałem na szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z miejsc 1-8 będą brały udział w sztafecie decydującej o ostatecznej kolejności w danej klasyfikacji. Sztafeta będzie rozgrywana na zasadzie 10 x 25m. W sztafecie biorą udział uczestnicy brani pod uwagę w punktacji szkolnej. O Doborze osób startujących w sztafecie decyduje i zgłasza do udziału Dyrektor danej szkoły, zgłaszając sztafetę do startu w zawodach finałowych. W przypadku nie zgłoszenia się do startu pełnego składu 10 osób dana sztafeta zostaje zdyskwalifikowana. W przypadku startu w sztafecie osoby niebiorącej udziału w eliminacjach szkoła zostaje zdyskwalifikowana. Szkoły z miejsc 1-3 otrzymują Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz dyplom za uzyskane miejsce Szkoły w regionie podczas zawodów finałowych.

7. Klasyfikacja indywidualna

Po zakończeniu każdej eliminacji na stronie  www.warmiaimazury.plywaja.pl/index.php?action=wyniki znajdzie się klasyfikacja danej edycji. Po zakończeniu wszystkich edycji, na stronie www.warmiaimazury.plywaja.pl znajdzie się ostateczna klasyfikacja generalna, w każdej kategorii wiekowej. W wyniku tej klasyfikacji wszyscy uczestnicy, w każdej kategorii, będą znali miejsce, które zajęli po rozegraniu wszystkich eliminacji drugiej edycji akcji "Warmia i Mazury Pływają". W przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby w trakcie edycji akcji zakładany jest nowy rekord dla osoby z nowym numerem startowym.

8. Finał akcji „Warmia i Mazury Pływają”

Zawodnicy startujący eliminacjach i zajmujący miejsca pomiędzy 1-16 w klasyfikacji generalnej akcji (maksymalnie 8 eliminacji w różnych terminach) mają prawo do startu w zawodach finałowych odbywających się w pływalni w Olsztynie,

Zawody finałowe w czerwcu będą przeprowadzone na zasadach eliminacji. Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do finału są zobowiązani potwierdzić swój udział w finale do dnia 15 maj 2016 roku.

Finał odbędzie się w terminie 1 czerwca 2019 roku w godzinach 12:00 - 17:00 (Główny Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca i godziny zawodów w terminie na 10 dni przed terminem zawodów). W przypadku większej liczby osób z tą samą liczbą punktów mogą ulec zmianie ilości biegów w danej kategorii.

§ 6

1. Nagrody akcji „Warmia i Mazury Pływają”

 1. W finale zwycięzcy wszystkich kategorii wiekowych otrzymują:
  • Nagroda sportowa w postaci Pucharu Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego (1miejsce).
  • Nagrody sportowe w postaci medali oraz dyplomów (1-3 miejsce).
  • Losowanie ewentualnych nagród wśród wszystkich uczestników zawodów finałowych (warunkiem odbioru nagrody jest obecność podczas losowania oraz przepłynięcie dystansu przewidzianego regulaminem, w wypadku nieobecności uczestnika następuje ponowne losowanie i nagroda jest przekazywana wylosowanej osobie).
  • Nagrody główne określone przez sponsorów akcji losowane są z pośród wszystkich uczestników eliminacji. Każdy start w eliminacjach to jeden los.
 2. W czasie każdej eliminacji zwycięzcy wszystkich kategorii otrzymują nagrody sportowe w postaci dyplomów (1-3 miejsce), natomiast ewentualne nagrody rzeczowe są losowane w czasie wspólnego spotkania po ukończonych zawodach wśród tych uczestników, którzy ukończą zawody. Obecność uczestników na losowaniu nagród jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności wylosowanej osoby nagrodę otrzymuje kolejna wylosowana osoba. Przyjmuje się zasadę, że w pierwszej kolejności będą losowane pierwsze trzy nagrody wśród wszystkich dzieci z pierwszej grupy wiekowej, a potem wśród wszystkich uczestników zawodów.
 3. W finale zwycięzcy klasyfikacji rodzinnej i szkolnej otrzymują:
  • Nagroda sportowa w postaci Pucharu Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego (1 - 3 miejsce).
  • Ewentualna nagroda rzeczowa w klasyfikacji rodzinnej zostaje rozlosowana pomiędzy rodziny startujące w biegach sztafetowych.
  • Ewentualna nagroda rzeczowa w klasyfikacji szkolnej zostaje rozlosowana pomiędzy szkoły (podstawowe i ponadpodstawowe łącznie) startujące w biegach sztafetowych.

§ 7

1. Zgłoszenia i koszty udziału

Każdy uczestnik zawodów startuje na własny koszt. Każdy uczestnik oświadcza i zobowiązuje się, że startuje na własną odpowiedzialność, do zgłoszenia dołącza odpowiednie oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do startu w zawodach pływackich (druk do pobrania) stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Przyjmuje się, że zawodnicy nieletni posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić się w jednym terminie do jednego dowolnego Organizatora Regionalnego w miejscowościach, w których organizowane są eliminacje 

 1. Każdy start uczestników w zawodach jest bezpłatny.

§ 8

1. Ubezpieczenie

Organizator Główny zapewnia, iż posiada ubezpieczenie OC na kwotę 5000 zł. Każdy uczestnik ma prawo do ubezpieczenia dodatkowego się we własnym zakresie.

§ 9

1. Pozostałe

 1. Data ogłoszenia niniejszego regulaminu 24-09-2018 roku.
 2. Sprawy organizacyjne nie objęte niniejszym regulaminem regulowane są przez Organizatora Regionalnego w odrębnym regulaminie i umowie pomiędzy Organizatorem Głównym oraz Organizatorem Regionalnym.
 3. Niniejszy regulamin zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.warmiaimazury.plywaja.pl